Websites:

http://panufnik.com/

http://www.boosey.com/composer/Andrzej+Panufnik

 

Primary sources:

Andrzej Panufnik Impuls and Design in My Music, Twickenham 1974

Andrzej Panufnik Composing Myself, London: Methuen, 1987; Polish editions: Panufnik o sobie, transl. M. Glińska, Warsaw: Nowa, 1990; Panufnik. Autobiografia, transl. M. Glińska/ B.Bolesławska-Lewandowska, Warsaw: Marginesy, 2014

Andrzej Panufnik A Composer’s View of Life in Modern Poland , „The Times”, London, 12 and 13 August 1954

Andrzej Panufnik La musique captive, „Preuves”, No 48, February 1955

Andrzej Panufnik Karol Szymanowski, „Recorded Sound”, London, No 20, October 1965

Andrzej Panufnik [on Leopold Stokowski], in: Stokowski – essays in analysis of his art, ed. Edward Johnson, London 1973, pp. 55-57

Andrzej Panufnik [on Bela Bartók], „Tempo”.No. 136, March 1981

Altberg Emma 2 popisy absolwentów Państw. Kons. Muzycznego [Two performances of the Warsaw Conservatoire graduates], „Ekspress Poranny” May 1936

Felicjan Szopski Popis Konserwatorium [Conservatoire performance], „Kurier Warszawski” 18 June 1936

ZAST. Młodzi muzycy wchodzą w świat. Popisy absolwentów Konserwatorium Muzycznego [Young Musicians Take the Stage. Performances by Graduates from Music Conservatoire], „Warszawski Dziennik Narodowy” 18 June 1936

Program VII Audycji P.T.M.W. [Programme of the 7th Concert of the Polish Society of Contemporary Music]in: „Muzyka Współczesna. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej” ["Contemporary Music. Bulletin of the PSCM], Year I. No 9, 10 December 1936

Lucjan Kydryński 8 odpowiedzi Andrzeja Panufnika [Eight Answers from Andrzej Panufnik], „Od A do Z”, Kraków 13 June 1954

Exiles From Red Poland Tell of Scarcity and Woes (Antoni Klimowicz, Andrzej Panufnik), „The New York Times”, 23 and 24 August 1954

Refugee Composer Tells Of Life in Poland Today, „Winnipeg Tribune”, Canada, 28 August 1954

Refugee Polish Composer Tells of Sovier Control, „Winnipeg Tribune”, Canada, 11 September 1954

Composer in exile. Lee Langley talks to the Polish composer Andrzej Panufnik whose work can be heard on Radio 3 today, „Arts Guardian”, 5 October 1970

Jerzy Pietrkiewicz - Andrzej Panufnik Trzy rozmowy [Three conversations], „Kultura”, Paris  No. 6/ 393, 1980

Composing out of the cold - Norman Lebrecht talks to the Andrzej Panufnik..., „The Independent”, 24 February 1987

Lines of Approach: Andrzej Panufnik, pioneer of small-cell music, dramatic escape from Stallinist Poland, conductor and reluctant writer, is 75 this month. He talks to Robert Maycock, „Classical Music”, 23 September 1989

Sacrum Poloniae Millennium 966-1966, catalogue of the exhibition and the concert (Andrzej Dzierżyński and Andrzej Panufnik), London, 24 September 1966

programme books of the International Festival of Contemporary Music 'Warsaw Autumn'  - years: ‘77, ‘78, ‘79, ‘81, ‘83, ‘85, ‘86, ‘87, ‘88, ‘89, ‘90, ‘92, ‘94, ‘96, ’97

Panufnik Memorial Concert­ (programme booklet), Queen Elizabeth Hall, London 18 October 1992

Scarlett Panufnik Out of the City of Fear, London 1956

Tomasz Panufnik Garść wspomnień z mojego żywota [Fistful of memories from my life] (unpublished)

 

Secondary sources:

50 lat Związku Kompozytorów Polskich [50 Years of the Polish Composers' Union]Warsaw 1995

Andrzej Panufnik’s Music and Its Reception. Studies edited by Jadwiga Paja-Stach, Kraków: Musica Iagellonica, 2003

A.H. Koncert Bacewiczówny, symfonia Panufnika [Bacewicz's concerto, Panufnik's symphony], „Życie Warszawy” 10 November 1949

Acton Charles Poland’s composer in exile, „The Irish Times”, 4 January 1978

Andrzej Panufnik at the ‘Warsaw Autumn’ Festival, „Polish Music”, 1990, No 4 (99)

Andrzej Panufnik wybrał wolność w Szwajcarii [Andrzej Panufnik chose freedom in Swithzerland],„Dziennik Polski”, London, Year 15, No. 168, 16 July 1954

Bolesławska Beata Panufnik, Kraków: PWM Edition, 2001

Bolesławska Beata Andrzej Panufnik and the Pressures of Stalinism in Post-War Poland, “Tempo”, No. 220, April 2002

Bolesławska-Lewandowska Beata, Dzierżanowski Lech Andrzej Panufnik [CD-rom], Warsaw: Polish Composers' Union, 2009

Bolesławska-Lewandowska Beata Awangarda muzyczna w oczach Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika – według zachowanej korespondencji [Musical Avant-garde in the eyes of Zygmunt Mycielski and Andrzej Panufnik - according to their correspondence], in: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra: Wydwanictwo Uniwerystetu Zielonogórskiego, 2009, pp. 195-200.

Bolesławska-Lewandowska Beata Andrzej Panufnik. Between Emotion and Intellect [CD + DVD box]Warsaw: Adam Mickiewicz Institute, 2011

Bolesławska-Lewandowska Beata Polish Symphonies of the 1980s as Public Statements against Martial Law, "Musicology Today" 2011, pp. 178-191

Borzęcki W. Wspaniały Program Koncertu Milenijnego w Carnegie Hall [Wonderful Programme of the Millennium Concert in Carnegie Hall], „Nowy Świat”, New Jork, 14 December 1966

Bristiger Michał Rozważania bez hagiografii nad twórczością Andrzeja Panufnika [About Panufnik's music without hagiography], „Przegląd Kulturalny”, No. 10 (80) Year III, Warsaw 11-17 March 1954

Broncell Zdzisław Ostatni koncert Panufnika [Last Panufnik's Concert], „Tydzień Polski”, London 4 July 1992

Broszkiewicz Jerzy O dezerterze [About defector], „Przegląd kulturalny”, 18 August 1954

Burgess Anthony Scales of injustice. "Composing Myself" by Andrzej Panufnik, „The Observer” 2 February 1987

Christensen Duane L. Andrzej Panufnik and the Structure of the Book of Jonah: Icons, Music and Literary Art., „Journal of the Evangelical Theological Society”, No. 2, June 1985

Chute James Bassoon concerto honors a patriot, „The Milwaukee Journal”, 18 May.1986

Cottis Nicolas The non-existed composer, „Birmingham Post”, 23 November 1965

Czarna księga cenzury PRL [Black Book of Censorship in People's Republic of Poland], Vol. 1, London 1977

Droba Krzysztof XXII Warszawska Jesień. Zamiast syntezy: Sinfonia sacra, folklor, zabawy [22. Warsaw Autumn Insetad of synthesis: Sinfonia Sacra, folklore, plays], „Ruch Muzyczny”, No. 24, 19 November 1978

Drobner Mieczysław Wspomnienia o początkach  życia muzycznego w Polsce Ludowej 1944-46 [Recollections of the Beginnings of Musical Life in Nascent Communist Poland 1944–46], Kraków 1986

Drzewiecki Zbigniew Popisy szkolne [School performances], „Ilustrowany Kurier Codzienny” 23 April 1936

East Leslie Emotional Needs, „Classical Music”, 28 March 1987 (review of the Ninth Symphony)

Erhardt Ludwik Milczenie o sensacji [Silence about the sensation], „Res Publica” 1989 No. 2

Exodus Warszawy – ludzie i miasto po powstaniu [Warsaw Exodus  - people and the city after uprising], Warsaw 1994, Vol. III: Archiwalia [Archive materials]

Fijałkowska Barbara Polityka i twórcy 1948-1959 [Politics and artists 1948-1959], Warsaw 1985

Ford Christopher Prayer for recognition, „Arts Guaridan”, 20 September 1977

French Peter Andrzej Panufnik, „Musical Opinion”, April 1968

Gąsiorowska Małgorzata Muzyka polska lat 1945-1955 wobec socrealizmu [Polish music in face of socialist realism: 1945-1955], in: Muzyka, słowo, sens [Music, word, meaning], Kraków 1994

Gąsiorowska Małgorzata Panufnik: struktura i emocja [Panufnik: structure and emotion], „Ruch Muzyczny”, 21 October 1990

Hall Barrie Andrzej Panufnik and his ‘Sinfonia Sacra’, „Tempo”, Winter 1964/65, Nr 71

Hall Barrie The Proms and The Men Who Made Them, London 1981

Halski Czesław 9-ta symfonia Panufnika [Panufnik's Ninth Symphony], „Tydzień Polski”, London,  21 March 1987

Halski Czesław Kronika muzyczna [about the London premiere of the Autumn music], „Wiadomości”, London, 12 July 1970

Halski Czesław Kronika muzyczna [about the London premiere of the Sinfonia di Sfere], „Wiadomości”, London, 18 July 1976

Halski Czesław Panufnik i jego „Polonia” [Panufnik and his Polonia], „Wiadomości Literackie”, London, 4 October 1959

Harris Robert Twickenham’s first Polish knight, „Richmond & Twickenham Times”, 11 January 1991

Haubenstock Roman Symfonia wiejska [Sinfonia rustica], „Dziennik Literacki”, No. 27, 3 July 1949

Helman Zofia Muzyka na obczyźnie [Music in exile], in : Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku [Between Poland and the World. Emigration Culture after 1939], Warsaw 1992

Helman Zofia Muzyka polska między dwiema wojnami [Polish Music between Two Wars], „Muzyka” No. 3, 1978

Helman Zofia Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku [Neoclassicism in Polish Twentieth Century Music], Kraków: PWM Edition 1985

Historia Filmu Polskiego [History of Polish Film], Vol. III, Warsaw 1988

Homma Martina Composing myself – composing my style. O ‘Arbor cosmica’ Andrzeja Panufnika [About Panufnik's Arbor Cosmica], in: Muzyka źle obecna [Hardly-existing Music], Warsaw: Polish Composers' Union 1989

Jacobson Bernard A Polish Renaissance, London: Phaidon Press 1996

Jaźwińska Zofia Sukcesy muzyki polskiej w Londynie [Success of Polish Music in London], „Robotnik” 5 September 1946

Kaczyński Tadeusz „Sinfonia votiva” – trzy zbliżenia [Sinfonia Votiva - three close-ups],„Ruch Muzyczny” 1983 No. 19

Kaczyński Tadeusz Andrzej Panufnik i jego muzyka [Andrzej Panufnik and his Music], Warsaw: PWN 1994

Kaczyński Tadeusz Czy oddajemy Panufnika Anglikom? [Shall we cede Panufnik to England?], „Studio”, August 1992

Kaczyński Tadeusz Inspiracje folklorem w twórczości Andrzeja Panufnika [Folklore inspirations in the music of Andrzej Panufnik], in: Inspiracje w muzyce XX wielu. Materiały z sesji naukowej ZKP [Inspirations in the Twentieth Century Music. Materials from the musicological session of the Polish Composers' Union], Warszawa: Polish Composers' Union 1993

Kaczyński Tadeusz Pozycja Panufnika w Anglii [Panufnik's Position in England], in: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku [Between Poland and the World. Emigration Culture after 1939], Warsaw 1992

Kaczyński Tadeusz Pożegnanie Andrzeja Panufnika [Farewell to Andrzej Panufnik], „Ruch Muzyczny”, 1991 No. 25

Kaczyński Tadeusz Return of the Non-Prodigal Son, „Polish Music”, Volume 25, 1990 No. 1-2 (96-97)

Kaczyński Tadeusz Trudny powrót [Difficult come-back], „Tygodnik Powszechny”, No. 44, 3 November 1996

Kennedy Michael Composer who came in from the cold, „The Daily Telegraph”, 2 January 91

Kenyon Nicholas Panufnik’s ‘Sinfonia mistica’, „Tempo”, No. 124, March 1978

King-Smith Beresford Crescendo, London 1995

Knussen Oliver Panufnik’s ‘Sinfonia di Sfere’, „Tempo”, Nr 117, VI 1976

Kopeczek-Michalska Krystyna Music During the Nazi Occupation 1939–1945, "Polish Music, Polnische Musik"        (Warsaw), No.1-2 (52-53), 1979, pp. 8-15

Lines, colours and textures. Stephen Johnson talks to conductor Mark Stephenson and bassoonist Robert Thompson, „Gramophone”, July 1990

M.P. BBC ban on Panufnik: is it political? MP asks Sir Hugh Greene, „The Times”, 23 April 1966

MacDonald Calum A rage for order, „The Listener”, 10 August 1978

MacDonald Calum O muzyce Panufnika [About Panufnik's Music], „Ruch Muzyczny”, No. 20, 2 October 1983

MacDonald Calum Panufnik 9 and Basoon Concerto, „Tempo”, No. 161/162 June/September 1987, pp. 107-108

MacDonald Calum Panufnik: Violin Concerto, Sinfonia Cincertante, „Tempo” No. 177, June 1976

Machcewicz Paweł Emigracja w polityce międzynarodowej [Emigration in the international politics], in: Druga wielka emigracja 1945-90 [Second Great Emigration 1945-90], Vol. II, Warsaw 1999

Maddock Fiona Musical devotions, „The Independent”, 23 September 1989

Maklakiewicz Jan Kompozytorskie orlęta Warszawy [The Composers' Eaglets of Warsaw], „Kurier Poranny” 11 April 1936

Maklakiewicz Jan Nowe znakomite kompozycje [New outstanding compositions], „Kurier Poranny”, December 1936

Maycock Robert Lines of Approach, „Classical Music”, 23 September1989

Morrison Richard Sound reasons BBC’s symphonic discord, „The Times”, London 13 February 1991

Moskalukówna Anna "Kołysanka" Andrzeja Panufnika (Próba analizy kolorystycznej) [Andrzej Panufnik's Lullaby (An attempt for colouristic analysis)], „Ruch Muzyczny” 1949 No. 13

Murray John First Steps at the Garden, „Observer”, 27 April 1980

Mycielski Zygmunt I Symfonia Panufnika [Panufnik's First Symphony], „Ruch Muzyczny” 1945 No. 6

Mycielski Zygmunt Na krańcach dyscypliny (o Universal Prayer) [At the edges of discipline (on Universal Prayer)], „Ruch Muzyczny”, 1977 No. 21

Mycielski Zygmunt Panufnik – 5 Pieśni Ludowych [Panufnik - 5 Peasant Songs], „Ruch Muzyczny” 1946 No. 17-18

Mycielski Zygmunt Utwór Andrzeja Panufnika wykonany w kraju! [Andrzej Panufnik's work performed in the country!], „Zapis 5”, January 1978

Nakoniecznikoff Wanda Symfonia milenijna Andrzeja Panufnika [Millennium Symphony of Andrzej Panufnik], „Głos Polski”, Buenos Aires, 21 May 1965

Nakoniecznikoff Wanda „Impuls i forma” [Impuls and Form],  „Głos Polski”, Buenos Aires, 27 September 1974

Niekraszowa Stefania Andrzej Panufnik kompozytor i dyrygent. Refleksje po koncertach z udziałem Witolda Małcużyńskiego i Colin Horsleya [Andrzej Panufnik the composer and conductor. Reflections after the concerts including Witold Małcużyński and Colin Horsley]„Orzeł Biały”, London, 30 October 1954

Niekraszowa Stefania Triumf polskiego kompozytora w Londynie [Triumph of the Polish composer in London], „Narodowiec”, Lens (France), 13 December 1968

Nikolska Irina Stil sowierszennych proporcyj, „Sowietskaja Muzyka” 1991 No. 7

Osborne Nigel Panufnik at 70, „Tempo”, No. 150, September 1984, pp. 2-10

Page Tim Stirring Music from a Polish Exile, „New York Newsday”, 25 June 1988

Parham Blake Sir Andrzej Panufnik: Music and Migration (MPhil thesis), Adelaida University, Australia, 2014 

Pietrkiewicz Jerzy Ostatni akord jesieni. Po śmierci Andrzeja Panufnika [The Last Chord of the Autumn. After the Death of Andrzej Panufnik], „Przekrój” 1991

Pociej Bohdan Na powrót Andrzeja Panufnika [For the Return of Andrzej Panufnik], „Ruch Muzyczny” 1990 No. 38

Pociej Bohdan Odejście Andrzeja Panufnika [Passing of Andrzej Panufnik], „Tygodnik Powszechny” 1991 No. 47

Pociej Bohdan Symfonia (13): Nowa symfonia [Symphony (13): New Symphony], „Ruch Muzyczny”, No. 14, 5 July 1987

Pociej Bohdan Symfonia nadziei [The Symphony of Hope], „Ruch Muzyczny”, No. 15, 19 July 1987

Pociej Bohdan The Road to Spiritual Music, „Poland-Polen”, Warsaw, No. 1/ 1984

Pociej Bohdan Wypełnienie [The Fullfilment], „Ruch Muzyczny” 1991 No. 25

Porter Adrew Musical Events – Arboresque (about the premiere of Arbor Cosmica), „The New Yorker” 10 December 1989

Potter Tully All my childrenA Portrait of Sir Andrzej Panufnik, „The Musical Times”, April 1991

Regamey Konstanty Andrzej Panufnik, „Kultura”, Paris 1954 No. 11

Reid Charles Pole Apart, „Punch”, 20 October 1954

Rhein John von Panufnik leads CSO with debut of his symphony (10th Symphony), „Chicago Tribune”, 2 February 1990

Rockwell John Get Thee Behind Me, Podium, „The New York Times”, 24 July 1988

Routh Francis Contemporary British Music. The twenty-five years from 1945 to 1970, London 1972

Routh Francis Rediscovering the symphony, „Records and Recording”, May 1979

Seckerson Edward From suppresion to the spheres, „Classical Music & Album Reviews”, 21 April 1979

Siemdaj Ewa ‘Pomiędzy uczuciem a intelektem’. geneza autorefleksji muzycznej Andrzeja Panufnika ['Between feeling and intelect', the genesis of musical autoreflection of Andrzej Panufnik], Muzyka polska 1945-1995 [Polish Music 1945-1995], Kraków: Akademia Muzyczna 1996

Siemdaj Ewa Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna [Andrzej Panufnik. Symphonic Music], Kraków: Akademia Muzyczna, 2003

Siemdaj Ewa Panufnik i Lutosławski. W poszukiwaniu ideału formy [Panufnik and Lutosławski. Searching for ideal form], "Forum Muzykologiczne" 2011

Smoleńska-Zielińska Barbara "Concerto festivo" Andrzeja Panufnika [Panufnik's Concerto Festivo], „Ruch Muzyczny”, 12 August 1990

Smoleńska-Zielińska Barbara "Koncert skrzypcowy" Andrzeja Panufnika [Panufnik's Violin Concerto], „Ruch Muzyczny”, No. 7, 30 March 1986, pp. 4-6

Stahmer Klaus Heinrich Zwischen Intuition und Gesetz, „Verlagsnachrichten” No. 35, October 1979

Stasiak Krzysztof An Analitycal Study of the Music of Andrzej Panufnik, PhD thesis, Queen University, Belfast 1990

Sutcliffe James Helme Panufnik: Poland’s Musical Citizen of the World, „International Herald Tribune”, 27 September 1989

Szymańska-Stułka Katarzyna Idiom polski w twórczości Andrzeja Panufnika [Polish Idiom in the Music of Andrzej Panufnik], Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina, 2006

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna Andrzej Panufnik i fletnia Marsjasza [Panufnik and the Marsias's Panpipe], „Kultura Niezależna”, No. 65, December 1990

Taubman Howard Troubles of a Pole, „The New York Times” 13 March 1955

Thomas Adrian Polish Music since Szymanowski, Cambridge: CUP 2005

Tomaszewski Mieczysław Sonorystyczna ekspresywność i alegoryczny symbolizm: symfonia polska 1944-94 [The sonoristic expressivity and allegoric symbolism: Polish Symphony in 1944-94], w: Muzyka Polska 1945-95 [Polish Music 1945-95], Kraków 1996

Truscott Harold The achievement of Andrzej Panufnik, „Tempo”, No. 163, December 1987

Truscott HaroldThe symphonies of Andrzej Panufnik, „The Musical Times”, July 1989

Tuchowski Andrzej "Sinfonia sacra" Andrzeja Panufnika a wartość muzyki [Panufnik's Sinfonia Sacra and the Musical Value], in: Muzyka źle obecna [Hardly-existing Music], WarsawŁ Polish Composersą Union 1989

Walsh Stephen The Music of Andrzej Panufnik, „Tempo” No. 111, December 1974

White Jillian By invitation, „Independent” 22 September 1990

Władyczka Anna Dorota Powrót Panufnika [Panufnik's Return], „Nowe Książki” 1991 No. 4

Wojczak Anna Panufnik, „Poland One” No. 7, December 1984

Zalewski Teodor Pół wieku wśród muzyków 1920-1970. Przyczynki do dziejów polskiej kultury muzycznej [Half a century among musicians. Triggers to the history of Polish musical culture], Kraków 1977

Zdz.[iechowski] K[azimierz]. Nowy koncert skrzypcowy Panufnika [New Violin Concerto by Panufnik], „Dziennik Polski”, London, 7 August 1972

Zdziechowski Kazimierz Maestria i odwaga. O muzyce Andrzeja Panufnika [Mastery and boldness. On music by Andrzej Panufnik], „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, London, 1 May 1968

Zielińki Tadeusz A. "Sinfonia di Sfere" Andrzeja Panufnika [Panufnik's Sinfonia di Sfere], „Ruch Muzyczny” 1984 No. 20

Ż[uławski].W[awrzyniec]. "Nokturn’' Panufnika. Nowe dzieło polskiego kompozytora, w: „Ekspress Wieczorny” 9.I 1949